Historie

Dobrovolná organizace hasičů vznikla jako dobrovolná humánní organizace účelově zaměřená na ochranu životů a majetku před požáry a živelnými pohromami. První dobrovolný hasičský sbor v Čechách byl založen 22. května 1864 ve Velvarech. Po 40 letech došlo k založení Sboru dobrovolných hasičů i v naší obci.

Historie založení Sboru dobrovolných hasičů v Lipencích

Vzhledem k tomu, že se naše obec dělila na dvě části, Lipenec a Lipany, založení dobrovolných hasičů v Lipencích proběhlo dvakrát, a to ve stejném roce. O ustanovení Sboru dobrovolných hasičů v Lipanech dle Památní knihy dobrovolného sboru hasičského v Lipanech: Prvý krok k založení dobrovolných hasičů v Lipanech byl podniknut vyhláškou následujícího znění:

Vyhláška

Podepsaný zak. výbor Sboru dobrovolných hasičů v Lipanech, nově se utvořujícího, vybízí všechny p.p.občany, aby se přihlásili za členy. Lidé od 18 – 50 roků za činné a jiní za přispívající. Výše příspěvku bude stanovena na prvé Valné hromadě. Činnými členy býti chtějící podepište se vlevo, přispívající vpravo. Z předsednictva sboru dobrovolných hasičů v Lipanech, dne 18.července 1904. 

Na tuto vyhlášku se přihlásili jako první členové činní : Václav Šarboch, Josef Kříž, Josef Žák, František Šedivý, František Houdek, Václav Míka, Josef Sýkora, Josef Husák, Antonín Jiříček, Vratislav Liška. Členové přispívající : Josef Kovarčík, Josef Šarboch, Jan Vejvoda, Josef Žák, Josef Vejvoda, Alois Lebeda, Jan Štulík, L.Sušický. 

Po přípravné práci byla svolána řádná ustavující Valná hromada na 7. srpna 1904 do hostince pana Lebedy v Lipanech. Na této schůzi byli řádně zvoleni starostou Felix Beran – řídící učitel, jednatelem Jaroslav Holík – učitel, velitelem Jan Štulík – rolník, podvelitelem Václav Šarboch – rolník, cvičitelem Josef Dvořák – pekař, hudcem Josef Císařovský. Výše příspěvků byla stanovena u členů zakládajících 10 K, u členů přispívajících 2 K. Prvá zábava byla pořádána se současně se tvořícím bratrským sborem dobrovolných hasičů . Tak začala historie dobrovolných hasičů v Lipanech.

Z pamětní knihy dobrovolných hasičů v Lipenci, o založení hasičů v Lipenci

Před založením Sboru dobrovolných hasičů v Lipenci se starala o požární bezpečnost v obci správa obce, která měla k tomuto účelu starší čtyřkolovou stříkačku a několik plechových košů na vodu. V obci byl vydán požární řád, ve kterém měla jednotlivá čísla popisná za povinnost dopravit k ohni stříkačku nebo voznice s vodou, další žebříky a háky, jiná čísla popisná pak měla za povinnost obsluhu stříkačky, některá vynášení majetku z hořících budov, další potom hlídání vynesených věcí a podobně. Tyto povinnosti přecházely na další obyvatele domu. Na podnět svého tehdejšího starosty Jana Veselého se roku 1904 obecní zastupitelstvo obce Lipenec usneslo založit Sbor dobrovolných hasičů v Lipenci. Přípravný výbor – předseda Josef Macháček, jednatel František Kříž, členové František Čuba a Antonín Vodvářka – svolal ustavující Valnou hromadu na den 31.prosince 1904 do hostince pana Josefa Froňka v Lipenci.Po zahájení a objasnění programu se přihlásili ihned do sboru: členové zakládající – Josef Macháček – rolník, Josef Froněk – hostinský, za členy činné – Josef Macháček ml.- syn rolníka, Antonín Vodvářka- rolník, František Čuba- rolník, Karel Froněk syn hostinského, Josef Pechar – cestář, Josef Bednář – obuvník, Antonín Labský – pekař, Antonín Žák – kolář, Josef Marek – zedník, Hynek Chmelík – kovář, Josef Vejvoda – dělník, Josef Humhal – kovář, Antonín Bláha– rolník, František Kříž – cestář, Josef Rožníček – zedník, Max Konig – řezník, Jan Veselý- rolník, Josef Vyhnal (povolání nezaznamenáno ). Za členy přispívající – Josef Konig – řezník, Vojtěch Dolejš – krejčí, Josef Froněk – hostinský, Josef Houdek (povolání nezaznamenáno). Pokladna sboru byla prázdná a chudá obec nemohla náklad na řádné vybavení sboru poskytnout. Členové sboru František Kříž a Jan Veselý si vzali na starost, že sbírkou po Zbraslavi nějaký obnos opatří. Současně podali žádosti o příspěvky Prvnímu vzájemně pojišťovacímu ústavu v Praze, který poskytl 40 K, majitel panství Zbraslav, kníže z Ötingen – Vabersteinů věnoval 24 K, Jeho Eminence pan arcibiskup dal 10 K, majitel cukrovaru v Radotíně poskytl 40 K, firma Smekal 10 K a Antonín Liška 10 K. Na Zbraslavi bylo vybráno 40 K. Žádosti o podporu, zaslanou Jeho Veličenstvu císaři a králi říše Rakousko – Uherské do Vídně, nebylo vyhověno. Do pokladny přispěli i členové sboru – velitel sboru Ant.Vodvářka 20 K, J.Macháček a J.Froněk složili po 50 K,13 členů přispívajících po 2 K. 5.března 1905 byl pořádán 1.ples, který vynesl 183 K a slavnost svěcení nové stříkačky pořádána 12.6.1905 vynesla 64 K 52 h. Do začátku tyto prostředky na pokrytí všech potřeb nestačily, a tak nezbývalo nic jiného než si vypůjčit od Okresní záložny hospodářské ve Zbraslavi 420 K. 100 K bylo splaceno příští rok, zbytek na sebe převzala obec Lipenec. A tak začala činnost dobrovolných hasičů v Lipenci. 

O další činnosti dobrovolných hasičů obou obcí se dovídáme hlavně z Památní knihy dobrovolného sboru hasičského v Lipanech, v Pamětní knize dobrovolných hasičů v Lipenci je pouze záznam o založení sboru a potom zdravice okolních sborů z oslav různých výročí trvání sboru hasičů v Lipenci, později v Lipencích. Oba sbory se utkávaly na veřejných cvičeních, vzájemně se zúčastňovaly Valných hromad, kde si předávaly své zkušenosti. Po veřejném cvičení v 28.5.1950, tenkrát velice úspěšném, následujících změnách ve funkcích a politice, nastal dlouhý klid. V roce 1953 byl Svaz požární ochrany přeměněn na masově politickou organizaci. Organizace je taková, že občané jsou na základě dobrovolnosti v tak zvané Místní jednotě českého svazu požární ochrany – MJČSPO. 

Od roku 1953 byl název změněn na – Základní organizace svazu požární ochrany – ZOSPO. Dřívější oslovující titul bratři byl změněn na soudruh, starosta na předsedu. Po politických změnách roku 1989 se organizace přejmenovala 2.6.1990 na „Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů“, z předsedy se opět stal starosta a z Výročních schůzí Valné hromady. Po roce 1950 nastal menší útlum aktivity hasičů, až do sedmdesátých let. Obec Lipany a Lipenec se v této době spojila do obce Lipence. V roce 1978 byla zásluhou řady hasičů brigádně postavena požární zbrojnice, kam se přestěhovala požární technika z tehdejší zbrojnice v Jílovišťské ulice domu čp. 175 (zde bývala zbrojnice hasičů z Lipenec, hasiči z Lipan měli zbrojnici na místě nynějším obecním úřadě). Získáním vhodných prostor nastal příliv nových členů a začalo období většího rozmachu. Hlavním úkolem hasičů bylo, je a bude likvidovat požáry, ať se jedná o budovy, stohy slámy, skládky, kontejnery, auta, louky, lesy apod. Vzhledem k tomu, že se naše obec nachází v povodňové oblasti, mají hasiči velký podíl na záchraně osob i majetku při povodních, které se v naší obci objeví každým rokem. Nezapomenutelná je nedávná, z roku 2002, která zasáhla velkou část celé naší republiky. V posledních letech jsou naši hasiči žádáni i k akcím na záchranu osob – roku 2002 zbloudilý muž ve skalách nad Vranskou přehradou, – 2003 uvízlý mladík na rogalu v drátech vysokého napětí u Černošic. Začátkem ledna 2003 pomohli chytit zloděje v soukromém sklepě i s lupem a předali ho policii.

Technické vybavení dobrovolných hasičů

Jelikož stará stříkačka používaná v obci Lipenci nevyhovovala, koupila se 29.4.1905 nová čtyřkolová ruční stříkačka, 8m savic a 100 m hadic s ostatním příslušenstvím. 15.4.1946 převzali dobrovolníci pod záštitou MNV motorovou stříkačku a vůz první pomoci vyřazený vojenský automobil Dodge, který byl také používán na převoz nemocných, nebo žen k porodům. V roce 1950 vlastnil sbor Lipany vojenský vůz Dodge se stříkačkou PS 8 na vlečném podvozku, sbor Lipenec vůz Studebaker se stříkačkou PS 8 na podvozku a ruční stříkačku z roku 1905, která se používala při lesních požárech. V roce 1978 je ve výzbroji sboru Lipence vůz Tatra 805 se stříkačkou PS 12, 1 stříkačka PS 8 a z piety chována ruční stříkačka z roku 1905. (Při stěhování techniky do nové zbrojnice byla navržena do železného šrotu. To se nelíbilo tehdejšímu veliteli zásahové jednotky Karlu Košařovi, doma jí provedl generálku a od té doby zdobí různé hasičské akce. Poprvé se představila na 100.výročí založení hasičů na Zbraslavi. Dnes zaujímá čestné místo ve zbrojnici). Od 6.11.1978 patří zásluhou dětských družstev do technického vybavení skříňový vůz AVIA 30, který má 16 + 3 sedadel a finance na pořízení věnovala státní pojišťovna. 

Po stoletém působení vlastní SDH Lipence k prosinci 2004:

Vozidla:CAS 25 Liaz K24, CAS 32 T 815, BUS A 30a, Škoda Forman
Přívěsy:2x PPS 12, PVA, nákladní Podlešák 3500kg
Čluny:2x raft, 2x raft HF 360, motorový YAM 430S + motor YAMAHA 25
Pily:motorová Husqarna 50, motorová Husqarna 357xPG
El.centrály:Honda ECT 6500 P, Honda ECM 2800
Čerpadla:přenosné PS 8, Honda WN30, kalové Robin EY 20, kalové Honda GX 340, 2x plovoucí MACXIMUM

Ve výzbroji nechybí ani vysílačky.

Mladí hasiči

První zmínka o existenci mladých hasičů je v zápise v Památní knize DSH v Lipanech při 20.výročí založení. V té době působila ve sboru jinošská družina.
V roce 1978 byla v místní ZO SPO založena 2 družstva mládeže – jedno chlapců, druhé děvčat. Vedením družstev se ujal Jan Hartman za spolupráce Josefa Šolka, Jarmily Křížové a Dany Šedivé. Po vycvičení se družstva účastnila mnoha soutěží, ve kterých obsazovala přední místa. Tato družstva si založila také vlastní kroniky, které jsou součástí archivu hasičů. Postupně přibývaly kategorie – mladší, starší i dorostenci.
Na přípravě těchto družstev se dále postupně podíleli Jan Kerbach, Václav Cipra, Bohumil Procházka, Jiří Rak, Karel Košař, Jaroslav Uhlíř, Monika a Stanislava Dvořákovy, Martina Houdková, Jana Kerbachová, Kateřina a Karolína Košařovy, Petra Lepšíková, Jiřina Roztočilová a Zuzana Vladyková ml. Družstva se scházela až do roku 1993.
Po krátké přestávce jsou opět v roce 1999 v Lipencích založeni Mladí hasiči, tentokrát pod vedením Zuzany a Jana Fatkových, za pomoci Marcely Novákové, Jany Rakové, Blanky Machačné. Později se do práce s dětmi zapojila Iva Žáková, Martin Sieja a Karel Žák. Většina těchto vedoucích byla kdysi Mladými požárníky a tak mají již své zkušenosti.
Od roku 2004, kdy nám odrostli někteří Mladí hasiči, byli opět založeni v našem sboru dorostenci, tentokrát pod vedením Jana Fatky a Františka Soldáta.
Největším úspěchem mladých bylo umístění dorostenců, kteří se stali roku 1984 mistry ČSR v Českých Budějovicích. Složení družstva – Michal Hájek, Petr Hejduk, Jaroslav Kábele, Jan Kerbach, Bohuslav Procházka, Pavel Rubeš, Josef Šindelář, Ladislav Uhlíř, Josef Netolický – vedoucí Jan Hartman a Bohumil Procházka.
V roce 1987 další družstvo dorostenců ve složení Jan Gežo, Tomáš Hartman, David Kerbach, Pavel Lalák, Pavel Netolický, Vlastimil Procházka, Jan Šindelář, Josef Vladyka s vedoucími Janem Hartmanem st. a Bohumilem Procházkou obsadilo na mistrovství České republiky v Hradci Královém pěkné 6. místo.
I nová generace se může pyšnit předními místy ve hře PLAMEN. V roce 2003 se stal za mladší žáky Petr Fatka Mistrem Prahy v uzlování. Stejný titul si odnesla v roce 2004 Veronika Vodrážková. Ve stejném roce získala v Praze 1. místo v uzlování v kategorii dorostu Kamila Vránová.
Od roku 1980 do 1993 byl pro děti každý rok vlastními silami pořádán pobyt na horách, první rok v Javorné na Šumavě, ostatní v Hraběticích v Jizerských horách. Při těchto pobytech jsme zajišťovali jak výcvik na lyžích, tak dozor i navaření dobrot pro hladové lyžaře.
Po roce 1999 se pro děti organizuje letní tábor. Tyto pobyty byly a jsou mezi dětmi velmi oblíbené.

Další činnost dobrovolných hasičů

Neodmyslitelnou součástí činnosti hasičů jsou různá vystoupení a soutěže.
První zápis o vystoupení hasičů je z 29.7.1906, které bylo na okresní výstavě hasičské župy na Zbraslavi.

Jedno z největších cvičení se konalo při oslavě 45letého trvání sboru Lipany spojeným se srazem OHJ Praha – jih 72. Toto cvičení proběhlo 28. května 1950 a zúčastnilo se jej přibližně 400 bratří a sester ze všech 7 okrsků. Byly předvedeny ukázky jako běh po kladině, probíhání hořícím kruhem, vysoká překážka, vysoká lávka a skok do plachty. Dále provedení útoku současně s 5 sbory s přesnou souhrou všech zúčastněných, ženy předvedly útok s navijákem. Po závěrečném útoku provedeném sborem Radotín pěnovou proudnicí bylo cvičení zakončeno a vyhlášen poplach spojený s útokem vodou na usedlost se zařazením sousedské pomoci. Po dlouhé 28leté odmlce začali tehdy požárníci soutěžit v obvodních soutěžích v požárním sportu a útoku. Střídavě obsazovali přední a konečná místa. Těchto soutěží se muži zúčastňují dodnes. Během osmdesátých let až do roku 1992 se soutěží účastnilo i družstvo našich žen. Ani za jejich výkony jsme se nemuseli stydět. 

Letos budeme pořádat 4.ročník „Memoriálu Josefa Bednáře“ v požárním útoku. Tento závod je určen pro družstva dětí, žen a mužů. V loňském roce se nám opět podařilo postavit i družstvo žen. Pro vítěze každé kategorie jsou připraveny putovní poháry. 

Již poosmnácté bude letošní rok „Branný závod Lipence-Jíloviště“. Je to závod, který vymyslel a zorganizoval poprvé Karel Košař. Od té doby je branný závod pořádán každoročně ve spolupráci s hasiči z Jíloviště. Po smrti Karla Košaře, který je tedy jeho zakladatelem, byl změněn název závodu na „Branný závod Karla Košaře“. Každý rok tak na trať vyráží dvojice, které na trase prověří své umění a zdatnost. Po předání putovních pohárů pro vítěze se všichni pobaví při hudbě. 

Od konce sedmdesátých let provádí zásahová jednotka pravidelně každým rokem výcvik na vodě, jenž využívá na záchranných akcích při povodních. Další sportovní činností jsou vánoční turnaje v hokeji a fotbale, které mají také dlouhou tradici. 

Dlouhodobě pořádáme oslavu Dne dětí, kde jsou pro děti připraveny různé soutěže i odměny. Společenské plesy a zábavy patří od samého začátku k činnosti hasičů. I pořádání Masopustu má u nás dlouhé trvání. Je to jeden ze způsobů výdělku na činnost sboru. Velký podíl na finančním zisku mají sběry železného šrotu, které provádíme pravidelně od osmdesátých let. 

Samozřejmostí jsou tisíce brigádních hodin, které jsou odpracovány na různých prospěšných akcích. Snad největší byla stavba nové zbrojnice v roce 1973. Jejím vybudováním byla získána hodnota téměř 400 tisíc.(Tehdejší měsíční plat dělníka činil cca 2000,-Kč). V roce 1984 byla brigádně zbrojnice rozšířena. Na tuto přístavbu bylo od MNV uvolněno 500.000,- Kč. Poslední přestavby se zbrojnice dočkala v roce 2004. Stavbu provedla firma FRAGMENT za 9.300.000,- Kč. V naší činnosti nechyběly, ani nechybí zájezdy pořádané pro členy – např.zájezdy na plesy do Písku – Semice, poznávací zájezd na Šumavu, do pivovaru v Plzni, do vinných sklípků na Moravu, na výstavu Země živitelka v Českých Budějovicích, apod. 

Za svou činnost dostali mnozí naši hasiči čestné uznání SDH,čestné uznání MSH, medaile Za příkladnou práci, Za zásluhy, Za věrnost, odznak Sv.Floriána. Na valné hromadě v lednu 2005 byl náš sbor vyznamenán MSH hl.m.Prahy Medailí za zásluhy. Nejvyšší hasičské vyznamenání pro dobrovolného hasiče titul –Zasloužilý hasič – bude předán v květnu 2005 v Přibyslavi za dlouholetou činnost nejstaršímu členovi našeho sboru, čestnému předsedovi, panu Antonínu Dvořákovi . Jeho členství ve sboru je od roku 1948 a od roku 1951 do 1999 zastával přední funkce ve výboru. V minulém roce jsme společně oslavili jeho osmdesátiny. Ani dnes nezůstává stranou naší práce. 

K prosinci roku 2004 měl náš sbor 69 mužů, 28 žen, 5 dorostenců a 28 dětí. Věříme, že mladí budou platnými nástupci a Sbor dobrovolných hasičů v Lipencích se bude stále rozvíjet.

A co na závěr? Snad citát z Památní knihy dobrovolného sboru hasičského v Lipanech po dvacetileté činnosti.

„ Než tolik jest zde uvésti, že sbor vždy, kdy jej povinnost volala, stál jako jeden z prvních na svém místě a vykonal vždy řádně to, co si zapsal do štítu, jako sbor dobrovolný, totiž přispěti bližnímu v době jeho neštěstí. Jest tudíž přáním, aby ti, kteří převezmou po nás sbor do rukou, který jsme zakládali, pokračovali s toutéž láskou a obětavostí, jakou vedeni byli jsme my a snad budou jim poměry příznivější a dovedou sbor náš k vyšší úctě k čemuž provoláváme ze srdce „ZDAR“.

Roky působení

Roky působeníSTAROSTARoky působeníVELITELRoky působeníJEDNATEL
1904 – 1905 Křemen Václav 1904 – 1906 Štulík Jan 1904 – 1904 Holek Jaroslav
1905 – 1906 Vejvoda Josef 1906 – 1907 Vejvoda Josef 1904 – 1906 Šedivý František
1906 – 1907 Houdek Václav 1907 – 1910 Šafránek František 1906 – 1907 Dvořák Josef
1907 – 1908 Lebeda Alois 1910 – 1914 Štulík Jan 1907 – 1914 Kříž Josef
1908 – 1910 Štulík Jan 1915 – 1925 Liška Václav 1919 – 1922 Kříž Josef
1910 – 1914 Vyhnal František 1925 – 1930 Šupáček Oto 1922 – 1922 Šupáček Oto
1915 – 1922 Dvořák Josef 1930 – 1931 Beran František 1922 – 1925 Vainer Antonín
1922 – 1925 Šupáček Oto 1931 – 1931 Čepela Josef 1925 – 1931 Vejvoda Jaroslav
1925 – 1930 Liška Vratislav 1931 – 1933 Hradecký Karel 1931 – 1931 Hradecký Karel
1930 – 1931 Dvořák Josef 1933 – 1934 Liška Václav 1931 – 1933 Milota František
1931 – 1933 Vejvoda Josef 1934 – 1935 Beran František 1933 – 1941 Vejvoda Josef
1933 – 1934 Liška Vratislav 1935 – 1942 Hradecký Karel 1941 – 1947 Šedivý Antonín
1934 – 1937 Milota František 1942 – 1946 Beran František 1947 – 1948 Kříž Václav
1937 – 1941 Čibera Josef 1946 – 1949 Kapitán Bohuslav 1948 – 1949 Pecka Vladimír
1941 – 1942 Horký Václav 1949 – 1949 Kříž Václav 1949 – 1951 Vejvoda Václav
1945 – 1946 Dufek Antonín 1949 – 1951 Polcar František 1951 – 1953 Dvořák Antonín
1946 – 1947 Dvořák Josef 1951 – 1953 Mátl Bohumil 1953 – 1960 Polcar František
1947 – 1948 Číbera Josef 1953 – 1962 Kříž Václav 1960 – 1961 Bednář Josef
1948 – 1949 Vejvoda Josef 1962 – 1967 Procházka Karel 1961 – 1984 Dvořák Antonín
1949 – 1951 Dufek Antonín 1967 – 1968 Žák Karel 1985 – 1986 Jiříček Antonín
1951 – 1953 Milota František 1968 – 1980 Bednář Josef 1987 – 1990 Dvořák Antonín
1953 – 1954 Dufek Antonín 1980 – 1990 Košař Karel 1991 – 1993 Vladyková Zuzana
1954 – 1957 Bednář Josef 1991 – 1993 Vejvoda Jaroslav 1994 -1995 Dvořák Antonín
1957 – 1959 Dufek Antonín 1994 – 1995 Košař Karel 1996 – dosud Pavlíček Martin
1959 – 1959 Pagač Josef 1996 – 2010 Fatka Jan
1959 – 1960 Dufek Antonín 2011- 2020 Tomáš Zíma
1960 – 1961 Milota František2020 – dosudLukáš Rak
1961 – 1966 Dufek Antonín
1966 – 1980 Pecka Vladimír
1980 – 1984 Svoboda Petr
1985 – 1986 Dvořák Antonín
1987 – 1997 Jiříček Antonín
1998 – 1998 Dvořák Antonín
1999 – 2000 Kerbach Jan
2001 – 2002 Krůta Karel
2003 – 2006 Sieja Martin
2007 – dosud Krůta Karel